logo

Et enstemmig fjellstyre vedtok den 01.09.2021 i sak 15/21 følgende reguleringer av småviltjakt i Namsvatn statsallmenning for sesongen 2021/22:

 

Det innføres en dagskvote på 6 ryper/jeger/dag.

Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.

Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag.

Ingen fangst eller jaktbegrensning av smårovvilt.

Snarefangst for innenbygdsboende settes til en sesongkvote på 10 ryper/jeger.

 

Begrunnelse

Takseringsresultatene fra i august viser det høyeste tetthetsestimatet siden oppstarten av takseringen (65,7 ryper/km2). Voksentettheten (20,1 ryper/km2) er en liten oppgang fra forrige år og anses som stabil. I tillegg har produksjon hos lirypa vært et god (4,6 kyllinger/par/km2). Forvaltningstiltakene er i tråd med fjellstyrets Forvaltningsplan for småvilt 2020-2023