logo

 I 2018 ble det vedtatt å sette i gang hønsefugltaksering på Namsvatn statsallmenning i 2018. Prosessen ble gjennomført i tråd med NINA sine retningslinjer for oppretting av takseringslinjer og bruk av Hønsefuglportalen. Resultatene blir i etterkant av taksering lagt inn i portalen av den enkelte taksør.

Analyser for beregning av høstbare ressurser i Namsvatn statsallmenning har tidligere (før 2018) vært basert på fangststatistikk fra foregående år. Rypeproduksjonen kan variere svært mye mellom år, noe som kan medføre overbeskatning i år hvor produksjonen er dårlig. Ved å få en mer presis oversikt over inneværende års faktiske produksjon vil det være enklere å kunne bestemme hvor mye som kan høstes gjennom jakt, slik at høstingen blir bærekraftig.

Nytt av året var imidlertid at Røyrvik fjellstyre tok over gjennomføringen av takseringen gjennom TOV-prosjektet i Viermadalen og Orvassdalen, noe som vil være hensiktsmessig for å få en mer helhetlig oversikt og forvaltning av statsallmenningen.

Resultatene av årets linjetakst viser noe dårligere resultat enn i fjor, med en betydelig lavere kyllingproduksjon. Estimert totaltetthet er 36,8 ryper pr km2, noe som er en nedgang på 27 % fra året før. Variasjonen i tetthet av voksen fugl er fremdeles stor, men ligger på et gjennomsnittlig noe høyere nivå enn fjoråret (16,9).

Det ble gjennomsnittlig observert 3,4 fugler pr observasjon. Estimat på kyllingproduksjon er 2,4 kyllinger pr par. I tillegg vet vi at årets klekkesesong ble noe annerledes enn forventet, og annerledes enn fjoråret, med dårlig vær i den mest utsatte perioden. Dette syntes også på resultatene av takseringen, der en del av kyllingene var små, hvor det tydeligvis har vært omlegging. Med små og omlagte kull er det vanskelig å bedømme hva som er forsvarlig uttak. I tillegg var det tørt og dårlig vitring i starten av takseringen. Samtidig er det registrert godt med stamfugl, som tegner godt for videre produksjon.

På grunn av lav kyllingproduksjon, og ut i fra en samlet vurdering velger Røyrvik fjellstyre å begrense kvoten i år.

Røyrvik fjellstyre innfører følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2019- /2020:

 

·         Det kan felles inntil 3 ryper pr. jeger pr. dag hvorav maksimalt 2 kan være lirype.

 

Røyrvik fjellstyre har reguleringer i form av dagskvoter og antall kort tilgjengelig i begynnelsen av jakta. Et alternativ kan være å stramme inn kvoten utover sesongen, dersom det ses nødvendig.

Høsting av viltbestander skal skje på en bærekraftig måte (jfr. naturmangfoldloven), og det er et krav at alle vedtak fjellstyret fatter skal vurderes i forhold til Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8-12).

I tillegg er jaktsesongen relativt kort, så den samlede belastningen på rypebestanden vil ikke bli kritisk. Diskusjonen vil hele tiden være hvor kvotene skal ligge i forhold til det som oppfattes som bærekraftig

Stor variasjon i rypetetthet gjør at fjellstyret ønsker å være restriktive på uttaket og ikke øke dagskvoten ytterligere.

Tildelingen er strengt personlig. Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag.

I de regulerte periodene (10.09.-14.09. og 15.09.-19.09.) er kortet kun gyldig for det område og periode som angitt på kortet. I tillegg er det gyldig for hele område 6. Fra og med 20.09.2019 vil kortet være gyldig som ordinært sesongkort for hele Namsvatn statsallmenning. Jaktkort etter regulert periode kan du få kjøpt her:

https://www.inatur.no/jakt/5ae9aa94f7694d00031dac62/smaviltjakt-i-borgefjell-pa-namsvatn-statsallmenning-uten-hund

De som har fått tildeling av jakt med hytte vil få jaktkortene tilsendt på e-post i løpet av en uke.

Husk rapportering! Manglende rapportering kan føre til restriksjoner for neste jaktsesong. 

Logo